Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Przewodniki


Informacje ogólne o Chorwacji

Chorwacja od 199 roku Niepodległa , zajmuje szczególne miejsce na półwyspie bałkańskim jako jedyne państwo, którego ludność w przeważającej większości wyznaje katolicyzm.

Powierzchnia

Część lądowa wynosi 56 542 kmkw., powierzchnia morska wód terytorialnych 31 067 km kw., długość linii brzegowej wynosi 5 835 km z tego 4 058 km wybrzeża stanowią wyspy i wysepki. W Chorwacji znajduje się 1185 wysp i wysepek, z czego największa to Krk i Cres. W tej liczbie znajduje się 50 wysp zamieszkanych.

Klimat/czas podróży

Chorwackie wybrzeże można zwiedzać cały rok, ale najlepszą porą odwiedzin jest czas od kwietnia do października. Najwyższa temperatura latem dochodzi do 38 st. C., wówczas temperatura wody to 26 st.C. W Chorwacji występują dwie strefy klimatyczne:

W strefie kontynentalnej przeważa umiarkowany klimat kontynentalny, w strefie nadmorskiej panuje łagodny klimat śródziemnomorski z dużą ilością dni słonecznych. Średnia temperatura w części kontynentalnej wynosi w styczniu od 0 do 2 st. C., w sierpniu od 19 do 23 st. C. W regionach nadmorskich w styczniu od 6 do 11 st. C, w sierpniu od 21 do 27 st. C.

Wjazd i pobyt

Republika Chorwacji jest członkiem Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. Obywatel polski ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt oraz przebywać na terytorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, jeżeli posiada ważny paszport lub dowód osobisty. Prawo pobytu na terytorium Republiki Chorwacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące mają osoby, które:

1.są zatrudnione lub samozatrudnione (pracują na własny rachunek);
2.posiadają ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
3.studiują na uczelni wyższej lub odbywają szkolenie zawodowe, posiadają odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz dowiodą oświadczeniem, że posiadają wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
4.są członkami rodziny obywatela państwa należącego do EOG spełniającego warunki z punktu 1, 2 i 3.

Pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące (w celu wykonywania pracy, łączenia rodziny, studiowania itp.) należy zgłosić najpóźniej 8 dni przed upływem trzymiesięcznego okresu pobytu we właściwej komendzie lub posterunku policji. Na podstawie zgłoszenia i okazania ważnego dokumentu podróży oraz potwierdzenia o zatrudnieniu (pozostawaniu w stosunku pracy) lub o samo zatrudnieniu, studiowaniu, odbywaniu szkolenia zawodowego (w zależności od sytuacji) we właściwej komendzie lub posterunku policji wydaje się zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu tymczasowego (Potvrda o prijavi privremenog boravka).

Chorwacja nie należy do strefy Schengen. Przekraczanie granicy chorwackiej odbywa się na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno dorośli, jak i dzieci). W przypadku podróży samolotem należy sprawdzić, czy wybrane linie lotnicze wymagają przedstawienia paszportu przed wpuszczeniem na pokład. Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności ww. dokumentów, jednakże nie może być on krótszy, niż dozwolony okres pobytu (tj. 90 dni). Jeżeli przeciwko cudzoziemcowi jest prowadzone postępowanie karne lub wykroczeniowe, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport lub dowód osobisty, wydając w zamian pisemne zaświadczenie. Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, nie będąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo do sprawowania opieki, wraz z adresem i numerem telefonu prawnego opiekuna, sporządzone najlepiej w języku chorwackim lub angielskim. Osoby prawne i fizyczne świadczące usługi kwaterunkowe lub cumownicze zobowiązane są bezzwłocznie zgłosić pobyt cudzoziemca właściwym organom. W związku z tym mają prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości do wglądu, nie mają jednak żadnych podstaw prawnych, aby dokument zatrzymać na dłuższy czas. Zaleca się wykonywanie fotokopii aktualnych dokumentów podróży i posługiwanie się nimi w kontaktach m.in. z właścicielami apartamentów lub okazywanie dokumentów tylko na niezbędny, jak najkrótszy czas. Cudzoziemcy zobowiązani są do noszenia przy sobie ważnego dokumentu tożsamości i okazywania go na żądanie osób uprawnionych. Sankcją przepisaną za niemożliwość okazania dowodu lub paszportu na żądanie funkcjonariusza policji (lub innej osoby uprawnionej) jest kara pieniężna w wysokości od 500 do 3 000 HRK.

Bezpieczeństwo

Kradzieże i napady rabunkowe w miejscach publicznych zdarzają się rzadko. Należy jednak unikać pozostawiania dokumentów i rzeczy wartościowych na kempingach i w pokojach hotelowych oraz kwaterach prywatnych. Chorwacja nie jest stroną międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione.

W rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną oraz w wysokich partiach gór pozostało wiele nie rozbrojonych min i niewypałów.

Z ostrożnością należy traktować oferty udziału w imprezach sportowych wysokiego ryzyka (canyoning, rafting itp.), ponieważ prawo chorwackie nie wymaga od osób prowadzących takie przedsięwzięcia żadnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do organizacji tego typu imprez.

Podczas wędrówek w lasach i górach Chorwacji wskazane jest poruszanie się wyznaczonymi szlakami. Należy chronić się przed występującymi masowo w lasach kleszczami, a podczas kąpieli morskich unikać meduz (często bardzo bolesne poparzenie może wywołać problemy z oddychaniem, wymioty lub utratę świadomości) oraz jeżowców. Zalecana jest kąpiel ze specjalnymi (gumowymi lub plastykowymi) butami wyposażonymi w grube podeszwy, szczególnie na skalistych i kamiennych plażach. W terenach trudnodostępnych można spotkać jadowite węże. Szczególnie niebezpieczne są dwa gatunki żmij (żmija nosoroga zwana w Chorwacji -poskokiem” oraz żmija zygzakowata, po chorwacku: -riđavka”). Władze miejscowe nie wprowadziły w Chorwacji stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Zdrowie, Karty EKUZ

Przed wyjazdem do Chorwacji zaleca się zabranie ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA. W Chorwacji honorowane są karty EKUZ i na ich podstawie turyści z Polski w nagłych przypadkach objęci są podstawową opieką medyczną. Bezpłatna (lub odpłatna w wysokości symbolicznej) opieka medyczna przysługuje turystom z RP w ograniczonym zakresie, tylko w sytuacji nagłej, jako pierwsza niezbędna pomoc (wypadek, zasłabnięcie, przeziębienie itp.). Płaci się tylko tzw. "partycypację" podobnie jak obywatele chorwaccy (ok. 1-4% kosztu usługi medycznej). Zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia podróżnego, umożliwiającej pokrycie kosztów bardziej zaawansowanego leczenia i powrotu do kraju z wykorzystaniem transportu medycznego. Koszt prywatnej standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 20-30 EUR, a pobytu w szpitalu - ok. 50 EUR na dobę (bez kosztów ew. operacji oraz leków). Apteki czynne w godz. 8.00-19.00 w dni robocze oraz do godz. 14.00 w soboty; w większych miastach są apteki dyżurne, czynne całą dobę.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń. Należy pamiętać, iż podczas podróży do Dubrownika i jego okolic przejeżdża się przez terytorium Bośni i Hercegowiny. Odcinki autostrad mogą być czasowo zamykane ze względu na silny wiatr, szczególnie w drodze z Zagrzebia na Istrię i do Dalmacji.

Informacje dla kierowców

Chorwacja uznaje polskie prawo jazdy. Poza prawem jazdy, kierowca powinien obowiązkowo posiadać przy sobie:
1.dowód rejestracyjny pojazdu z ważnymi badaniami technicznymi;
2.ważne ubezpieczenie OC;
3.kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażerów;
4.trójkąt ostrzegawczy i apteczkę.

Osobom planującym podróż drogą lądową do Dubrownika (dwukrotnie przekracza się granicę z Bośnią i Hercegowiną, gdzie tzw. -zielona karta” jest wymagana) zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, zwanego potocznie -zieloną kartą”.

W chorwackim kodeksie drogowym przewidziane są wysokie kary finansowe dla kierowców nie przestrzegających przepisów ruchu drogowego. Wysokimi karami pieniężnymi, odebraniem prawa jazdy oraz pozbawieniem wolności sankcjonowane są wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu. Kary pieniężne egzekwowane są na miejscu popełnienia wykroczenia lub poprzez dokonanie wpłaty na najbliższej poczcie. W przypadku niemożności uiszczenia kary funkcjonariusz policji może zatrzymać paszport i dokumenty pojazdu do czasu uregulowania należności. Kierowcę uczestniczącego w kolizji drogowej policja może skierować do sądu ds. wykroczeń (rozprawa ma najczęściej miejsce tego samego dnia lub w dniu następnym po zdarzeniu). W przypadku wątpliwości, co do rzetelnego rozpoznania sprawy przez policję, poddanie się postępowaniu sądowemu (sąd ds. wykroczeń - prekršajni sud) pozostaje skuteczną drogą przedstawienia argumentów i dowodów na swoją korzyść. Zaleca się dołożenie starań w celu zapewnienia obecności świadków wydarzenia na rozprawie sądowej. Nie należy poddawać się sugestiom dot. zrzeczenia się prawa do przyznania obrońcy z urzędu lub prawa do zażalenia na wyrok.

Kodeks drogowy zawiera wiele ściśle egzekwowanych przepisów, m.in.:
1.zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (dla kierowców w wieku 16-24 lata oraz kierowców zawodowych, wykonujących pracę - 0,0 promila, dla pozostałych - 0,5 promile). Nieprzestrzeganie powyższego przepisu grozi karą pieniężną (od 700 do 2100,- Euro), odebraniem prawa jazdy na rok lub dwa, ew. karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy,
2.zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, z wyjątkiem systemu hands-free,
3.obowiązek posiadania kasku przez uczestników ruchu drogowego korzystających z pojazdów jednośladowych,
4.surowe kary w stosunku do kierowców parkujących w niedozwolonych miejscach (ten przepis jest rygorystycznie przestrzegany przez chorwacką policję drogową; pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach najczęściej w krótkim czasie są odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy obłożeni wysokimi karami pieniężnymi).
5.obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach zajętych przez kierowcę i podróżnych,
6.dopuszczalne prędkości na drogach publicznych:
- na autostradach do 130 km/godz.
- na drogach szybkiego ruchu do 110 km/godz.
- na pozostałych drogach do 90 km/godz.
- w miejscach zabudowanych do 50 km/godz.
- dla pojazdów holujących drugi pojazd do 40 km/godz. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. brawurową jazdę (jazdę pod wpływem większej ilości alkoholu we krwi (od 1,50g/kg), środków odurzających lub substancji psychotropowych, jazdę w niedozwolonym kierunku, wyprzedzanie kolumny samochodów w warunkach ograniczonej widoczności, jazdę z prędkością większą od dozwolonej o 50km/h lub więcej w obszarze zabudowanym lub obszarze objętym ograniczeniem prędkości) stanowiącą zagrożenie życia lub zdrowia traktuje się jako przestępstwo i sankcjonuje karą pozbawienia wolności do 3 lat. Za przestępstwo uznaje się także wywołanie wypadku drogowego z poważnymi konsekwencjami (materialna szkoda znacznej wartości, ciężkie obrażenia ciała) i przewiduje kary pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 5 lat (do 12 lat za wywołanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym).

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby poruszające się po drogach w Chorwacji wypożyczonymi skuterami i mopedami - przy braku doświadczenia w prowadzeniu takich pojazdów niezwykle łatwo spowodować wypadek.

Obowiązek jazdy z włączonymi światłami obowiązuje w okresie zimowym (od 15 listopada do 15 kwietnia), natomiast zaleca się korzystanie ze świateł drogowych przez cały rok. Dodatkowo w okresie zimowym, niezależnie od stanu dróg, obowiązuje zimowe wyposażenie (4 zimowe opony lub 4 letnie opony o minimalnej głębokości bieżnika 4 mm i łańcuchy zimowe w bagażniku samochodu). Parkowanie w centrach miast jest odpłatne i niezwykle uciążliwe, szczególnie w przy obiektach zabytkowych. Sugeruje się pozostawianie samochodów na dużych parkingach poza centrami miast. Zaleca się - jeśli jest to możliwe - korzystanie z autostrad mimo, że są płatne, ale za to dużo bezpieczniejsze. Opłaty przyjmowane są i w kunach, i w euro, przy czym w tym drugim przypadku najczęściej reszta wydawana jest w kunach. Wprawdzie za autostrady się płaci, ale podróżuje się szybko i sprawnie, choć trzeba uważać na utrzymywanie dozwolonej prędkości jazdy. Na autostradach spotyka się dużo nie oznakowanych samochodów policyjnych tzw. -ścigaczy”. Przy czym nie należy sugerować się nagminnym przekraczaniem prędkości przez kierowców chorwackich. Obcokrajowcom jest bardzo trudno -negocjować” z patrolem policji. W drodze do Dalmacji i na półwysep Istria trzeba zwracać uwagę na silne wiatry, co zdarza się niestety dość często, nie tylko w sezonie jesienno-wiosennym. Zalecamy zwracanie szczególnej uwagi na przejazdy w górach na wiaduktach i mostach (oznakowanie podobne jak na lotniskach). Przy bardzo silnych wiatrach, ze względu na bezpieczeństwo podróżnych często zamykane są wybrane odcinki autostrad lub mosty.

Wybierając się autem za granicę dobrze mieć wykupiony pakiet assistance. Posiadacze pakietów assistance podczas awarii pojazdu za granicą mogą liczyć (w zależności od wykupionego wariantu) na organizację i pokrycie kosztów holowania auta do najbliższego lub wskazanego przez nas warsztatu, ale również na nocleg w hotelu, kontynuowanie podróży samochodem zastępczym, pomoc tłumacza, który przez telefon pomoże porozumieć się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy. Zaletą takiej polisy jest to, że: podczas awarii pojazdu w trakcie podróży samochodem, dzwonimy do naszego operatora assistance i on organizuje wszystkie usługi. Oczywiście trzeba się liczyć ze sporymi wydatkami na połączenia telefoniczne, ale ustalamy wszystkie szczegóły w ojczystym języku i nie musimy nerwowo dzwonić do znajomych, czy szukać warsztatu samochodowego na własną rękę. W zależności od wykupionego wariantu polisa assistance może zadziałać w razie wypadku, awarii, kradzieży i innych zdarzeń losowych.

Informacje o sytuacji na drogach w języku chorwackim, angielskim, niemieckim i włoskim umieszczane są na bieżąco aktualizowanej stronie internetowej: www.hak.hr;

Chorwackie Radio w programie I podaje wiadomości w języku angielskim codziennie w godz. 8:03, 14:03, 20:03 oraz w niedzielę o 9:03; w programie II latem co godzinę podaje wiadomości o sytuacji na drogach w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Telefon awaryjny do pomocy drogowej Chorwackiego Automobilklubu (HAK): +385 1987

Przy połączeniach z zagranicy lub z telefonów komórkowych +385 1 1987; +385 1 4640 800; HAK Centrum Informacji: + 385 62 777 777, 0-24.

Cło

Zgodnie z prawem unijnym nie trzeba udowadniać, że alkohol i wyroby tytoniowe są przeznaczone na użytek własny (a nie w celach handlowych), jeżeli nie przekraczają one podanych ilości:
1. 800 papierosów
2. 400 cygaretek
3. 200 cygar
4. 1 kg tytoniu
5. 10 litrów wyrobów spirytusowych
6. 20 litrów wina alkoholizowanego
7. 90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego)
8. 110 litrów piwa.

Za tytoń lub alkohol, który mieści się w granicach ilościowych dla użytku własnego, w państwie UE nie trzeba płacić akcyzy. W związku z przypadkami chorób epidemicznych na granicy chorwackiej mogą okresowo obowiązywać zaostrzone przepisy sanitarne. Nie wolno wwozić materiałów pirotechnicznych ani broni.

Przy wwozie psów i kotów konieczny jest paszport dla zwierzęcia wraz z zaświadczeniem o szczepieniach. Zwierzę powinno posiadać mikroczip lub tatuaż identyfikacyjny.

Przepisy chorwackie zezwalają na przywóz przez odwiedzających leków, także leków zawierających substancje narkotyczne, tylko w ilości niezbędnej na czas pobytu w Chorwacji, i tylko w wypadku posiadania dokumentacji medycznej (informacja o chorobie, recepta) uzasadniającej konieczność zażywania leku. Lista substancji objętych ograniczeniem: www.poslovniforum.hr. Za niezastosowanie się do przepisów grożą poważne konsekwencje prawne.

Gotówka

Podróżując po krajach UE z gotówką w wysokości 10 000 Euro lub większą albo równowartością tej kwoty w innej walucie należy ten fakt zgłosić organom celnym.

Przydatne Informacje

Cudzoziemcy mogą realizować płatności kartami kredytowymi lub płatniczymi a także czekami podróżnymi w większości znanych banków i agencji turystycznych. Euroczeki i czeki bankowe należy wymieniać na kuny. Zagraniczne waluty można wymieniać na kuny w bankach, na poczcie oraz licznych punktach wymiany (mjenjačnica), a niewykorzystane kuny można wymienić na inną walutę. Banki są czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00, w soboty do godz. 13.00. Banki dyżurne w większych miastach czynne są także w niedzielę.

Chorwackie prawo obliguje sprzedawcę lub usługodawcę do wystawienia rachunku, a klienta do odebrania go. Rachunek należy mieć przy sobie w momencie opuszczania obiektu, w którym dokonaliśmy zapłaty. Nieodebranie rachunku za zakupiony towar lub usługę jest karane mandatem wystawianym przez inspektorów służby skarbowej.

Nurkowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych akwenach bądź z wykupionym zezwoleniem na nurkowanie poza nimi. W parkach narodowych nurkowanie bez specjalnego zezwolenia chorwackiego ministerstwa ochrony środowiska jest niedozwolone.

Użytkownicy jachtów, żaglówek i łodzi motorowych powinni przed podjęciem żeglugi skontaktować się z najbliższym kapitanatem portu (lučka kapetanija) w celu wniesienia obowiązkowych opłat, przedstawienia listy załogi itp. (zwolnione są kajaki, rowery wodne oraz jednostki poniżej 3 m długości z silnikiem do 5 kW mocy). Przewóz pasażerów niezgodnie z określonymi limitami lub innymi przepisami na jachtach i łodziach motorowych traktowany jest rygorystycznie i grozi nawet przepadkiem łodzi na rzecz skarbu państwa.

Przestrzega się przed pochopnym korzystaniem z pozornie atrakcyjnych (bardzo tanich) ofert pośredników turystycznych, ze względu na ryzyko oszustwa. Zalecana jest także ostrożność przy korzystaniu z ofert turystycznych zamieszczanych na stronach internetowych przez właścicieli apartamentów w Chorwacji. Wycofanie wpłaconej zaliczki w przypadku zmiany okresu pobytu (np. jego skrócenia), czy w związku z nieodpowiednim standardem miejsca zakwaterowania może okazać się niemożliwe.

· Nie wolno wydobywać muszli żywych mięczaków z dna morskiego.
· W upalne dni nie wolno dopuścić do pozostawania osób - zwłaszcza dzieci - w samochodach na postoju dłużej, niż to jest niezbędne. Zbyt długie przebywanie w nagrzanym pojeździe może zagrażać zdrowiu i życiu!
· Zaleca się, aby osoby przybywające do Chorwacji, zwłaszcza tzw. tanimi liniami lotniczymi, w wypadku odwołania lotu, były przygotowane finansowo do ewentualnego pokrycia kosztów alternatywnego powrotu do kraju (sugerowana - min. kwota 200 Euro/os. w gotówce lub na karcie płatniczej lub kredytowej).
· Polscy policjanci w Chorwacji: W okresie sezonu turystycznego nad wybrzeżem Adriatyku, w ramach projektu -Bezpieczny sezon turystyczny”, służbę pełnią polscy policjanci. Wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami, w ramach patrolu międzynarodowego uczestniczą w patrolowaniu plaż, ulic miasta oraz dróg. Polscy policjanci wpływają pozytywnie na właściwe postępowanie miejscowej policji w sytuacjach kolizyjnych z udziałem obywateli RP.
· W chorwackich restauracjach i hotelach nie wolno palić poza wyznaczonymi do tego specjalnymi miejscami. Grzywna za złamanie tego przepisu może wynosić nawet 130 Euro.
· Sposoby na zapobieganie kradzieży na plaży, opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji:
· osoby przyjeżdżające na plażę samochodami, powinny pozamykać wszystkie okna oraz drzwi pojazdu i nie zostawiać w nim żadnych wartościowych przedmiotów na widocznym miejscu;
· osoby przyjeżdżające na plażę rowerem, powinny zabezpieczyć swój pojazd przed kradzieżą przywiązując go do ogrodzenia, drzewa lub innego przedmiotu umocowanego na stałe;
· na plażę należy zabierać tylko najpotrzebniejsze przedmioty i jedynie niezbędną ilość pieniędzy,
· dokumentów osobistych i pieniędzy nie należy przechowywać w jednym miejscu, podobnie karty bankomatowej i zapisanego numeru PIN, jeżeli nie ma takiej potrzeby, pieniędzy ani wartościowych przedmiotów nie należy pokazywać innym;
· klucze z nazwami lub numerami apartamentów, pokojów lub pojazdów należy przechowywać w szczególnie bezpiecznym miejscu;
· rzeczy osobistych nie należy zostawiać bez nadzoru;
· należy zachować ostrożność wobec osób nachalnie oferujących swoją pomoc - nie wszystkie mają dobre intencje;
· w przypadku kradzieży należy najpierw przeszukać okolicę, a w przypadku odnalezienia portfela schować go do torby foliowej i zgłosić na policję (co może pomóc w odnalezieniu śladów), a o zdarzeniu niezwłocznie należy poinformować policję dzwoniąc pod numer telefonu 192.

Potrzebuję pomocy

W sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia wymagających natychmiastowej interwencji urzędu konsularnego na rzecz obywateli polskich poza godzinami pracy urzędu prosimy o kontakt:
TELEFON ALARMOWY AMBASADY RP W ZAGRZEBIU (00-385) 98-359-796

Konsul nie udziela informacji, w sprawach, które nie wymagają natychmiastowej pomocy i mogą być udzielone w godzinach pracy urzędu (np. paszportowe, wizowe, prawne itp.)

Telefony dyżurne HR:

centrum dyżurne - 112
policja - 192
straż pożarna - 193
pogotowie - 194
pomoc drogowa - 1987
poszukiwania i ratownictwo na morzu - 195
informacje ogólne - 18981
Informacje ogólne o Bośni i Hercegowinie

Bośnia i Hercegowina jako suwerenne Państwo BiH funkcjonuje od marca 1992 roku kiedy proklamowana została niepodległość Socjalistycznej Republiki Bośni i Hercegowiny. Układem pokojowym w Deyton uchwalono konstytucję nadającej BiH obecny kształt i ustrój polityczny. Efektem tego jest podział kraju na dwie główne autonomiczne jednostki administracyjne: Federacje Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską z dystryktem Brcko znajdującym się pomiędzy nimi.

Powierzchnia
Powierzchnia całkowita wynosi- 51 209,2 km kw., z czego 51 197 km kw., stanowi obszar lądowy w tym wody śródlądowe zajmują 10 km kw., a morze terytorialne 12,2 km kw. Łączna długość granic wynosi 1538 km na co składają się: granica lądowa (774 km), rzeczna (751 km), morska (13 km). BiH graniczy z Chorwacją, Serbią i Czarnogórą.

Klimat
BiH jest krajem górzystym. Większość terytorium obejmują Góry Dynarskie. Liczne pasma górskie biegną z północnego- zachodu w kierunku południowo-wschodnim. Na granicy z Czarnogórą znajduje się najwyższy szczyt BiH- Maglić (2386 m npm.). BiH znajduje się w strefie klimatu przejściowego. Na pogodę z jednej strony ma wpływ klimat śródziemnomorski, z drugiej strony klimat kontynentalny. W efekcie tego w BiH występują gorące lata i chłodne zimy. Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec z temperaturą od 19 do 40 st.C. Najzimniej bywa w styczniu średnio od 2 do 8 st. C. Średnia roczna suma opadów wynosi 600 mm na terenach nizinnych do 1500 mm w górach.

Religia
BiH to połączenie wpływów słowiańskich i tureckich. Większość mieszkańców wyznaje Islam (52%), prawosławie (36%), katolicyzm (12%)., przy czym bośniacy są w większości muzułmanami, serbowie wyznawcami prawosławia, chorwaci wyznają katolicyzm.

Podróż samochodem

W BiH korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu jest płatne na niektórych odcinkach. Aktualnie opłaty za przejazd pobierane są tylko za kilka odcinków autostrady A1, głównie w okolicach Sarajewa. Cena za przejazd pojazdu do 3,5 t wynosi ok. 5-6 marek bośniackich (KM)- 10 zł. Podróżowanie samochodem jest całkowicie bezpieczne, ale należy przestrzegać następujących zasad:

W Bośni i Hercegowinie nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Ze względu na częste kradzieże dokumentów osobistych, dokumentów samochodowych czy pieniędzy i kart płatniczych zaleca się noszenie ich oddzielnie. Warto mieć przy sobie kopię ksero ważniejszych dokumentów (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego auta i ubezpieczenia, dowodu tożsamości).

Warto pamiętać także o tym, że w większości miast nierozwiązanym pozostaje problem bezdomnych psów. Należy zachować szczególną ostrożność na ulicach miast w obecności bezpańskich zwierząt, szczególnie większych grup.

W wielu miejscach, szczególnie mniej popularnych turystycznie, pozostało wiele nie rozbrojonych min i niewypałów. Miejsca te najczęściej są oznakowane, ale nie zaleca się samodzielnego podróżowania po lasach, górach, drogach nieutwardzonych, nie oznakowanych lub rzadko używanych. Pieszo wskazane jest poruszanie się po wyznaczonych szlakach, z miejscowym przewodnikiem, zaś w ruchu kołowym po oznakowanych i utwardzonych drogach.

-nie zostawiamy w samochodzie żadnych cennych rzeczy, ani rzeczy osobistych. Ewentualną kradzież zgłaszamy miejscowej policji, która ma obowiązek spisać protokół.

Ewentualne zgłoszenie kradzieży w urzędzie konsularnym wymaga dołączenia protokołu z policji.

W związku z częstymi i rygorystycznymi patrolami na drogach musimy dostosować prędkość do miejscowych przepisów.

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, niemniej posiadanie go jest wskazane. Podczas podróży samochodem zalecana jest ostrożność - miejscowi kierowcy nie zawsze respektują przepisy drogowe. Natomiast policja (częste patrole na drogach) rygorystycznie egzekwuje ich przestrzeganie, zwłaszcza w przypadku przekroczenia prędkości. Drogi, choć wąskie, są na ogół dość dobrej jakości i oznakowane. W wielu tunelach górskich nie ma oświetlenia. Z uwagi na górski charakter kraju należy dostosować prędkość jazdy do warunków terenowych. W przypadku postojów przy drodze nie należy wchodzić na pobocza ani do lasu z uwagi na miny pozostałe po działaniach wojennych. Niektóre zaminowane pobocza są specjalnie oznaczone symbolami ostrzegawczymi (czerwone tabliczki PAZI MINE). Sieć stacji benzynowych nie jest tak rozwinięta jak w Polsce. Zalecane jest korzystanie ze stacji sprawdzonych dystrybutorów paliwa np. Energopetrol (EP), INA, OMV, PETROL. Przy głównych drogach istnieją zajazdy, motele, restauracje i bary, obok których usytuowane są parkingi (nie należy pozostawiać w środku rzeczy bez opieki). Użytkownicy nawigacji satelitarnej powinni być świadomi faktu, że mapy satelitarne najczęściej nie obejmują BiH.

Konieczne jest wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego (tzw. Zielona Karta) przy wjeździe do BiH własnym środkiem komunikacji. Dotyczy to również tranzytu przez południowe terytorium BiH na odcinku 15 km w Neum. Zaleca się dodatkowe wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia medycznego.

Waluta

Walutą BiH jest marka konwertybilna (KM) o stałym kursie 1 EURO-1,9558 KM. Wymiany dokonuje się w bankach które pobierają kilkuprocentową prowizję. Ambasada i Konsulat w BiH Polska Ambasada mieści się w Sarajewie. ADRES: 71000 Sarejevo, ul. Visnjak 20 www.sarajevo.msz.gov.pl tel. 0038733290500, tel. dyżurny. 0038761899974

Wyjazd i pobyt

Obywatele RP zwolnieni są z obowiązku wizowego w przypadku pobytu nie przekraczającego 90 dni. Istnieje formalny wymóg okazania na granicy środków finansowych w wysokości 75 EUR na każdy dzień pobytu, warto mieć więc kartę płatniczą lub kredytową. Obywatele UE mogą przekraczać granicę bośniacką także na podstawie dowodów osobistych. Turyści legitymujący się w Bośni i Hercegowinie tylko dowodem osobistym mogą spotkać się jednak z innymi problemami lub utrudnieniami, np. przy korzystaniu z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z usług niektórych banków, poczty czy Western Union. W przypadku przekraczania granicy na dowodzie osobistym należy się upewnić, że legitymujemy się WAŻNYM dokumentem tj. - data jego ważności jest dłuższa od okresu planowanego pobytu (ogólna zasada - min. 3 miesiące) oraz, że dokument nie był uprzednio zgłoszony jako zagubiony lub ukradziony, ponieważ, automatycznie figuruje on na liście INTERPOLU i przy kontroli granicznej może zostać odebrany.

Cło

W Bośni i Hercegowinie obowiązują szczegółowe regulacje dotyczące wwozu, wywozu i wymiany środków finansowych. Można wwieźć każdą kwotę pod warunkiem zadeklarowania jej służbom celnym. Bez deklaracji dopuszczalny jest wywóz maksymalnie 2.500 EUR. Wywóz większych kwot należy zgłaszać służbom celnym; pochodzenie pieniędzy musi być udokumentowane.
Informacje Ogólne o Czarnogórze

Czarnogóra - państwo w Europie Południowej powstałe po rozpadzie Serbii i Czarnogóry. Wcześniej republika związkowa Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Federalnej Republiki Jugosławii i Serbii i Czarnogóry.

Stolica: Podgorica
Waluta: Euro
Liczba ludności: 622 781 (2016) Bank Światowy
Język urzędowy: Język czarnogórski

Wjazd

Obywatele RP mogą przekraczać granicę Czarnogóry, przejeżdżać tranzytem i przebywać na jej terytorium do 30 dni na podstawie ważnego dowodu osobistego. Ze względu na niejednoznaczne regulacje w kwestii dokumentów podróży wymaganych od nieletnich oraz niejednolitą praktykę straży granicznej, zaleca się aby osoby nieletnie udające się do Czarnogóry posiadały ważny polski paszport. Pobyt, który przekracza 30 dni, a nie przekracza 90 nie wymaga posiadania czarnogórskiej wizy i jest możliwy na podstawie ważnego paszportu. Przy pobytach dłuższych niż 90 dni, obywateli RP obejmuje obowiązek wizowy. Zgodnie z przepisami czarnogórskimi osoby małoletnie podróżujące do tego kraju bez opieki rodziców (opiekuna prawnego) powinny posiadać ich pisemną zgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski lub czarnogórski. W dokumencie należy umieścić termin pobytu małoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pełnoletniej pod której opieką znajdzie się dziecko w trakcie podróży. Małoletni nie posiadający właściwej zgody rodziców (opiekuna prawnego) nie mogą przekroczyć granicy Czarnogóry.

Obywatel Polski winien dopełnić obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających na terytorium Czarnogóry i zameldować się w najbliższym Urzędzie miasta lub gminy 24 h.

Bezpieczeństwo

W Czarnogórze nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest, zdaniem władz miejscowych, niskie. Czarnogóra to kraj przyjazny turystom, którzy ją odwiedzając i troszcząc się o swoje bezpieczeństwo, powinni mieć na względzie poniższe uwarunkowania:

1. w miejscach największego zainteresowania turystycznego nierzadko dochodzi do kradzieży - turyści skarżą się najczęściej na kradzieże pieniędzy, dokumentów (przypominamy, że każda kradzież dokumentów tożsamości powinna być zgłoszona na policję, gdzie należy pobrać stosowne zaświadczenie o tym fakcie). Zdarzają się również włamania do samochodów, dlatego odradzamy pozostawianie w nich cennych przedmiotów;
2. styl jazdy miejscowych często jest wyzwaniem dla polskich kierowców, a przestrzeganie przez nich zasad ruchu drogowego jest mniej sumienne. Prosimy o bezpieczną i ostrożną jazdę, a w przypadku kolizji - o postępowanie zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w zakładce -informacje dla kierowców”.
3. w Czarnogórze funkcjonują zwalczające się grupy przestępcze, których porachunki niekiedy przenoszą się na ulice miast (najczęściej Budva, Kotor, Podgorica) - incydentalnie zdarzają się strzelaniny i eksplozje ładunków wybuchowych;
4. w okresie letnim znacznie wzrasta zagrożenie pożarowe. Surowo zabrania się rzucanie niedopałków i pozostawiania rzeczy łatwopalnych w lasach ze względu na wysokie temperatury w ciągu lata.

Zdrowie

W Czarnogórze nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie wymaga się świadectw szczepień ochronnych. Państwowa opieka medyczna jest płatna dla obcokrajowców i na stosunkowo niskim poziomie. Opłata za wizytę u lekarza wynosi od 30 do 50 EUR (bez opłat za dodatkowe badania diagnostyczne i zabiegi). Zwrotna opieka medyczna przysługuje polskim turystom w ograniczonym zakresie - tylko w nagłej sytuacji, jako pierwsza niezbędna pomoc (wypadek, zabiegi ratujące życie). Chcąc skorzystać ze zwrotnej pomocy, należy okazać polski paszport oraz udowodnić fakt posiadania ubezpieczenia na terytorium RP. Opłacić pobyt w szpitalu, uzyskać potwierdzenie w PIO w Podgoricy i na podstawie tych dokumentów złożyć wniosek o zwrot do właściwego urzędu w Polsce. Apteki są dobrze zaopatrzone i nie wymaga się w nich recept. Nie dotyczy turystów którzy mają wykupione ubezpieczenie w cenie imprez turystycznych.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Transport lokalny na trasach nadmorskich jest w miarę tani, sprawny i bezpieczny. Utrudnieniem jest brak rozkładów jazdy (a nawet oznakowanych przystanków) autobusów międzymiastowych i miejskich. Ceny taksówek w obrębie miasta: 0,50-0,80 EUR za 1 km (kierowcy na życzenie wystawiają rachunek). Można skorzystać z ofert wielu firm wynajmujących samochody. Dzienny koszt wypożyczenia samochodu osobowego to około 45 EUR. W Czarnogórze są dwa lotniska: w Podgoricy (ok. 40 km od morza) i w Tivacie (nad samym morzem). Alternatywnym, często wykorzystywanym przez polskich turystów połączeniem lotniczym z Czarnogórą jest korzystanie z portu lotniczego w Dubrovniku (Chorwacja), położonego około 15 km od granicy z Czarnogórą. Z Dubrovnika do Czarnogóry można dostać się korzystając z częstych połączeń autokarowych (Dubrovnik-Herceg Novi, Dubrovnik-Kotor).

Informacje dla kierowców

Nie wymaga się dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC - obowiązuje jedynie "Zielona karta". Na mocy porozumienia zawartego przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z czarnogórskim "Association National Bureau of Montenegro Insurers", od dnia 01.02.2012 r. posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce mogą posługiwać się na terytorium Czarnogóry Zielonymi Kartami wystawionymi przez polskie zakłady ubezpieczeń. Polska Zielona Karta jest ważna w Czarnogórze jeśli jest na niej wymieniony symbol Czarnogóry (MNE).

Polskie prawo jazdy jest honorowane: W wypadku kiedy podróżujący nie jest właścicielem pojazdu, spoczywa na nim obowiązek udowodnienia zgody właściciela na używanie pojazdu poza granicami RP. Przepisy czarnogórskie nie precyzują jednak jakie dokumenty są wystarczające do udowodnienia przedmiotowej zgody. Zwyczajowo honorowanym na terytorium Czarnogóry jest właściwe upoważnienie wystawione w Polsce przez PZM (Polski Związek Motorowy). Należy pamiętać o górzystym ukształtowaniu terenu, co wymaga ostrożnej jazdy. Drogi są na ogół wąskie i źle oznakowane. Dodatkowe przeszkody na drogach, to osypujące się kamienie oraz zwierzęta domowe. Kierowcy miejscowi jeżdżą brawurowo i często naruszają przepisy. Szczególną ostrożność zaleca się przy wjazdach na ronda (powstały w ostatnim czasie i znaczna część miejscowych kierowców narusza reguły organizacji ruchu). Nie ma płatnych autostrad, opłata w wysokości 2,5 EUR obowiązuje jedynie za przejazd tunelem "Sozina" w jedną stronę (od Podgoricy w kierunku morza).

Zaleca się unikanie małych, przydrożnych stacji benzynowych (niskiej jakości paliwo). Sieć autoryzowanych serwisów nie jest najlepiej rozwinięta. Bywają problemy z zakupem części zamiennych do samochodów marek innych niż niemieckie (konieczność indywidualnego zamówienia i długi czas oczekiwania). Dopuszczalna prędkość dla pojazdów osobowych wynosi:

- 50 km/h w terenie zabudowanym
- 100 km/h na drogach ekspresowych
- 80 km/h na pozostałych drogach


Od 2013 r. obowiązują nowe zasady ruchu drogowego, które drastycznie zaostrzają kary za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Najwyższe mandaty (do 2000 EUR) lub kara więzienia do 60 dni grożą między innymi za:
- przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 70 km/h w terenie zabudowanym (odpowiednio: do 1000 EUR o 50 km/h, do 450 EUR o 30 km/h, do 200 EUR o 20 km/h, do 150 EUR o 10 km/h),
- przekroczenie prędkości o ponad 90 km/h poza terenem zabudowanym (odpowiednio do 1000 EUR o 70 km/h, do 450 EUR o 50 km/h, do 200 EUR o 40 km/h, do 150 EUR o 30 km/h),
- prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających lub innych substancji psychotropowych lub w stanie nietrzeźwym (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi),
- odmowę kontroli stężenia alkoholu we krwi, środków odurzających i innych substancji psychotropowych oraz lekarstw, których nie można przyjmować przed i w trakcie jazdy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wybrana forma kontroli mogłaby zagrozić życiu.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy wynosi do 0,3 promila (zawartość alkoholu od 0,3 do 0,5 promila jest karana mandatem do 200 EUR, powyżej 0,5 promila do 2000 EUR). Istnieje całoroczny wymóg jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę (mandat do 80 EUR). Na przednim fotelu pasażera nie można przewozić dzieci do 12 roku życia oraz osób nietrzeźwych (mandat do 150 EUR). Dzieci poniżej 5 roku życia muszą być przewożone w specjalnych fotelikach. Każdy pojazd musi być wyposażony w kamizelkę odblaskową (mandat do 80 EUR). Miejscowe przepisy o ruchu drogowym zabraniają posiadania w pojazdach antyradarów (mandat do 1000 EUR). Rozmowy telefoniczne można prowadzić podczas jazdy wyłącznie za pośrednictwem zestawów głośnomówiących (mandat do 150 EUR). Od 15 listopada każdego roku do 30 marca obowiązuje nakaz używania do jazdy opon zimowych (mandat do 300 EUR). Za niezatrzymanie się na wezwanie policjanta grozi mandat w wysokości do 1000 EUR. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 1 km/h może być ukarane mandatem w wysokości do 100 EUR.

Cło

Wwóz kwoty do 2000 EUR na osobę nie wymaga deklaracji. Kwota pomiędzy 2000 EUR a 15000 EUR powinna być zgłoszona podczas odprawy celnej. Dozwolony jest wwóz do 200 szt. papierosów albo 50 cygar lub 250 gr. tytoniu.

Obowiązuje całkowity zakaz wwozu produktów mięsnych, tj. konserw, wyrobów wędliniarskich, w tym i próżniowo opakowanych, peklowanych półproduktów mięsnych, etc. Zakaz dotyczy również ryb i owoców morza oraz produktów mlecznych, takich jak: jogurty, kefiry i sery.

Na potrzeby własne można wwieźć na terytorium Czarnogóry:

- sproszkowane mleko i pozostałe produkty spożywcze dla dzieci oraz żywność zaleconą przez lekarza (np. produkty bezglutenowe) pod warunkiem, że są one oryginalnie zapakowane i nie wymagają specjalnych warunków przechowywania,
- świeże owoce i warzywa z wyłączeniem ziemniaków, o całkowitej masie nie przekraczającej 5 kg,
- suszone owoce i warzywa, suszone grzyby, kawę, kakao, przyprawy, herbatę do 1 kg.
- alkohol w oryginalnym opakowaniu do 1 l,
- wodę pitną w oryginalnym opakowaniu do 5 l,
- napoje chłodzące w oryginalnych opakowaniach do 2 l,
- żywność kombinowaną (zawierającą elementy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, np. makaron, ravioli) i inne produkty spożywcze (np. słodycze, dżemy), które nie wymagają specjalnych warunków przechowywania i są oryginalnie zapakowane w ilościach do 1 kg.


Przydatne informacje

Karty płatnicze i kredytowe (American Express, VISA, MasterCard/EuroCard, Maestro) są powszechnie akceptowane (można nimi także podejmować gotówkę z bankomatów). Jedynie małe sklepy nie posiadają odpowiednich terminali.
W ciągu dnia zdarzają się niekiedy przerwy w dostawach prądu, a co za tym idzie - w dostawach wody, a w zimie ogrzewania.
Poziom cen usług i żywności - zbliżony do polskiego.
Informacja turystyczna (oferta noclegowa, aktualny poziom cen, warunki pogodowe, sytuacja na drogach, aktualne wydarzenia kulturalne, etc.) udzielana jest całodobowo w jęz. angielskim pod nr tel. 1300. Prezentacja atrakcji turystycznych Czarnogóry dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej: www.montenegro.travel.
Wyszukaj ofertę dla siebie
 
Cena: - - - PLN
Trwa ładowanie...
Więcej opcji